Przedszkole

Życzenia Wielkanocne

Pełnych radości, pokoju
Świąt Wielkiej Nocy
oraz wiele pomyślności i sukcesów

Życzą Państwu Dyrektor, Rada Pedagogiczna oraz pracownicy administracji i obsługi


Rekrutacja

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021 rozpocznie się 4 maja 2020r.
Szczegółowy harmonogram podamy wkrótce.


Drogie Przedszkolaki…

W czasie stanu epidemii, nie możemy się z Wami spotkać. W związku z tym wysyłamy propozycje zabaw, prac plastycznych i kart pracy aby Wam urozmaicić czas i utrwalić wiadomości jakie wspólnie zdobyliśmy.

Wasze nauczycielki


Działania w ramach nauczania zdalnego

Działania w ramach nauczania zdalnego prowadzone będą w sposób ustalony w grupie w oparciu o:
- komunikację poprzez pocztę elektroniczną
- media społecznościowe
- zamieszczanie informacji na stronie internetowej przedszkola
- programy telewizji publicznej https://abc.tvp.pl/18057152/gry-i-zabawy
- zintegrowaną platformę edukacyjną https://epodreczniki.pl/

Rodzice będą mieli możliwość konsultacji z nauczycielem poprzez pocztę elektroniczną lub media społecznościowe w każdą środę w godzinach 8-13.

W ramach nauczania zdalnego @tvp_abc przygotowało projekt "eSZKOŁA - domowe przedszkole". Już od jutra od godziny 9:00 w telewizji na kanale TVP abc lub w internecie:
https://eszkola.tvp.pl/?channel_id=47093944

Praktyczne porady ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Zawieszenie działalności placówek wychowania przedszkolnego jest trudnym wyzwaniem nie tylko dla nauczycieli i rodziców, ale także dla dzieci. Trzeba cierpliwie wyjaśniać dzieciom, dlaczego nie mogą iść do "swojego" przedszkola, dlaczego nie mogą spotykać się z koleżankami i kolegami z przedszkola, dlaczego nie mogą się bawić ulubionymi zabawkami przedszkolnymi. Nie ma przy tym potrzeby wywoływania u dzieci negatywnych odczuć: strachu, paniki i poczucia niebezpieczeństwa. Podstawową zasadą powinno być unikanie kontaktów z innymi osobami oraz stosowanie się do zasad utrzymywania czystości i higieny. Obecna sytuacja stwarza możliwości wdrożenia dziecka do dokładnego mycia rąk.

Rodzicu
Wykorzystaj czas, w którym dziecko nie chodzi do przedszkola, na większe usamodzielnienie swojego dziecka - oczekuj od niego większej pomocy przy codziennych czynnościach w domu np. podczas przygotowywania posiłków, sprzątania, czy nawet podczas wykonywania w swoim tempie czynności związanych z ubieraniem się, przygotowaniem do snu, w którym często, z powodu pośpiechu, dzieci są wyręczane. Wykorzystaj pobyt dziecka w domu na rozmowy  z nim na różnorodne tematy. W ten sposób będziesz wzbogacał słownictwo swojego dziecka.  Znajdź czas na czytanie dzieciom i z dziećmi. Korzystaj z edukacyjnych programów telewizyjnych, zaproponuj dziecku gry planszowe czy zabawy i gry zręcznościowe. Korzystaj z porad i propozycji nauczyciela.  W sytuacji zawieszenia pracy przedszkoli, to na Tobie spoczywa odpowiedzialność za edukowanie dziecka i stwarzanie mu warunków do wszechstronnego rozwoju.

Dziecko w domu powinno, tak ja w przedszkolu, bawić się samodzielnie swoimi zabawkami, konstruować, układać, sprzątać, czuć się bezpiecznie i swobodnie w swej aktywności. Powinno także ruszać się i wykonywać wiele prostych ćwiczeń gimnastycznych.


Kontakt 

Od dnia 20.03.2020r. kontakt z przedszkolem odbywa się poprzez pocztę elektroniczną: kontakt@pm231.elodz.edu.pl


Zgodnie z decyzją premiera do 10 kwietnia zawieszone są zajęcia w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.


Rodzicom przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły z powodu COVID-19

Zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:
- opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia,
- są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. pracownikom, zleceniobiorcom, przedsiębiorcom).

Wystarczy złożyć oświadczenie do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy. Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS (plik docx 15kb).

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Nie jest potrzebny wniosek Z-15A.


Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych,

w związku z zagrożeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się koronawirusa informuję, że Wojewoda Łódzki wydał polecenie nieorganizowania wycieczek i wyjazdów uczniów i dzieci oraz nieprzyjmowania w charakterze gości grup uczniów i dzieci z innych szkół i placówek. Polecenie dotyczy również nieorganizowania zbiorowych wyjść uczniów i dzieci do kin, teatrów, muzeów itp. oraz wydarzeń na terenie szkół i placówek takich jak: akademie, apele czy koncerty. Polecenie obowiązuje od 9 marca 2020 r. do odwołania.  

Łódzki Kurator Oświaty
Grzegorz Wierzchowski


Zasady i terminarz związany z wnoszeniem opłat za przedszkole

 • Od 3 dnia roboczego miesiąca, po miesiącu, za który należy się odpłatność rodzice dostają informacje o wysokości opłat - do 5 każdego miesiąca;
 • Rodzice dostają informacje o wysokości opłat tylko w formie pisemnej - do pobrania w przedszkolu albo drogą e-mailową;
 • Prosimy o dokonywanie wpłat dokładnie w kwocie podanej w informacji ,,o wysokości opłat za dany miesiąc”;
 • W tytule przelewu – osobno dla każdego dziecka prosimy o podanie następującym danych: imię i nazwisko dziecka oraz grupa;
 • Termin płatności za przedszkole upływa 15 – tego każdego miesiąca po miesiącu, za który należy się odpłatność;
 • Po 15 – tym przedszkole ma obowiązek w formie pisemnej przekazać rodzicom ponaglenie;
 • Dlatego też prosimy tych rodziców, którzy nie podali adresu e-mailowego o uzupełnienie tej wiadomości (jeżeli chcą skorzystać z tej formy kontaktu), w przypadku braku poczty elektronicznej prosimy o zgłaszanie się po odbiór informacji do kasy przedszkola;
 • Jeżeli rodzice wybrali formę e-mailową proszeni są o włączenie funkcji potwierdzającej otrzymanie e-maila, a jeżeli poczta nie ma takiego ustawienia, proszeni są o potwierdzenie otrzymania informacji poprzez e-maila zwrotnego na adres kontakt@pm231.elodz.edu.pl
 • Taki przepływ informacji pozwoli na dopełnienie obowiązku windykacyjnego leżącego po stronie placówki;
 • W przypadku braku wpłaty dalsze działania odbywają się przez wydzieloną komórkę CUWO po otrzymaniu od nas informacji o niezapłaconych zobowiązaniach na ostatni dzień miesiąca.
  Jednocześnie przypominamy & 29 Statutu mówiący o skreśleniu dziecka z listy przedszkolaków w przypadku zalegania z opłatami za okres jednego miesiąca.

Pomagamy szukać rodzin i wolontariuszy dla dzieci z domów dziecka

Drodzy Rodzice,
Czy słyszeliście już o kampanii społecznej Rodzina Jest dla Dzieci?
Prowadzi ją Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, a jej celem jest promowanie rodzicielstwa zastępczego oraz wspieranie dzieci po przejściach i rodzin biologicznych, które znalazły się w kryzysie.

W łódzkich domach dziecka mieszka obecnie ponad 500 dzieci. To m.in. dla nich kampania szuka rodzin zastępczych oraz wolontariuszy wspierających ich rozwój.
Jej pracownicy starają się dotrzeć do jak największej liczby łodzian, by opowiedzieć, dlaczego warto pomagać dzieciom zostając rodziną zastępczą, wolontariuszem lub darczyńcą.

Dotarcie do kilkuset tysięcy mieszkańców Łodzi to duże wyzwanie. Dlatego kampanię wspierają m.in. łódzkie szkoły/przedszkola, które przekazują ulotki rodzicom oraz zapraszają jej przedstawicieli na zebrania z rodzicami.

Może Wy również chcecie dołączyć do grona osób pomagających dzieciom po przejściach? Jeśli chcecie wiedzieć więcej, wejdźcie na www.rodzinajestdladzieci.pl lub dzwońcie pod numer 506 980 979.

Wydział Wspierania Pieczy Zastępczej MOPS w Łodzi


Podziękowanie

Drodzy Rodzice wygraliśmy projekt „Remont kuchni dla PM 231 i SP 184” – 3790 głosów. Dziękujemy za udział w głosowaniu.


Podziękowanie

Dziękujemy za zbieranie głosów w budżecie obywatelskim: p. Dorocie Niewola, p. Annie Grela,  p. Katarzynie Cygan, p. Wioletcie Nowak vel Nowakowskiej, p. Magdalenie Siemińskiej, p. Magdalenie Różyckiej, p. Katarzynie Kowalskiej

Państwa zaangażowanie zasługuje na najwyższe uznanie.
Dyrektor


Świadczenie socjalne 500+,300+