historia  |  kadra  |  program  |  rozkład dnia   |   galeria   |   statut |  regulaminy

STATUT

Przedszkola Miejskiego Nr 231

w Łodzi

(tekst jednolity z 2013r.)

 

§ 1

 

1. Przedszkole Miejskie Nr 231 jest przedszkolem publicznym.


2. Organem prowadzącym jest Gmina-Łódź, bezpośredni nadzór prowadzi Wydział Edukacji Urzędu Miast Łodzi, a sprawującym nadzór pedagogiczny Kurator Oświaty w Łodzi.


3. Przedszkolu na wniosek rady pedagogicznej może być nadane imię osoby, instytucji lub organizacji.

 

4. Imię przedszkolu nadaje organ prowadzący.

 

5. W pieczęciach i stemplach używać się będzie następującej nazwy:

 

„Przedszkole Miejskie Nr 231

91-496 Łódź ul. Syrenki 19a

tel. 42 658-19-64

REG.001312291  NIP 726-25-25-902”

 

§ 2

 

1. Cele i zadania przedszkola:


1) Wychowanie przedszkolne obejmuje wspomaganie rozwoju i wczesną edukacją dzieci od trzeciego roku życia do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej.

 

2) Celem przedszkola jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturalnym i przyrodniczym.

 

3) Zadania przedszkola wynikają z ustawy o systemie oświaty oraz przepisów wydanych na jej podstawie, a szczególności podstawy programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na:

a)  zapewnieniu opieki , wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, odpowiednio do potrzeb dzieci

b)  tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągniecie „ gotowości szkolnej” poprzez podmiotowe traktowanie.

 

4) Praca wychowawcza – dydaktyczna i opiekuńcza w przedszkolu organizowana jest odpowiednio do potrzeb i możliwości rozwojowych wychowanków i realizowana w ramach określonych obszarów edukacyjnych   w oparciu o przyjęty program wychowania przedszkolnego

 

2. Sposób realizacji zadań przedszkola:

1) Zadania programowe należy przekładać na zadania rozwojowe dla poszczególnych dzieci z uwzględnieniem ich rzeczywistych potrzeb.

2) Przedszkole to miejsce rzeczywistej demokracji, gdzie każde dziecko   ma zapewnione takie same warunki rozwoju i szansę odniesienia sukcesu.

3) Realizując swe zadania wychowawczo – dydaktyczne należy stworzyć każdemu dziecku warunki indywidualnego rozwoju: społecznego, moralnego i intelektualnego poprzez:

a) przygotowane otoczenie, które jest miejscem samodzielnych poszukiwań dziecka, aktywnego działania i samowychowania

b) przybliżenie otaczającej rzeczywistości w celu zdobycia wiedzy i umiejętności

c) uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającego świata dając dziecku możliwość wyrażania uczuć w działalności plastycznej, ruchowej, werbalnej

d) ukierunkowanie aktywności dziecka na działania zmierzające do jego samodzielności, niezależności

e) tworzenie warunków do zgodnego współżycia i współdziałania w oparciu o świadome tworzenie i przestrzeganie zasady życia społecznego

4) Stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążeniu do celów, podejmowaniu odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie

5) Rozwijanie wrażliwości moralnej

6) Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka

7) Organizowanie zajęć o atrakcyjnych dla dzieci treściach z zastosowaniem różnorodnych form i metod pracy

8) Organizowanie sytuacji sprzyjających nawiązywaniu przez dzieci wielorakich kontaktów społecznych i wchodzeniu w osobowe interakcje.

9) Zapoznanie dzieci z kulturą i tradycjami regionu; ukazywanie im piękna języka ojczystego

10) Współpraca z poradnią i rodzicami, korygowanie zaburzonych funkcji percepcyjno – motorycznych, szczególnie istotnych w procesie nauki czytania i pisania poprzez ćwiczenia: koncentracji uwagi, orientacji w schemacie ciała   i przestrzeni, sprawności manualnej, percepcji wzrokowej, percepcji słuchowej, koordynacji słuchowo  -wzrokowo - ruchowej, doskonalące mowę   i umiejętność wypowiadania się

11) Przekazanie rodzicom informacji o pracy poradni specjalistycznych

 

3. Przedszkole udziela dzieciom uczęszczającym do placówki, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

1) Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu przez przedszkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz na rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych, wynikających w szczególności:

a) z niepełnosprawności

b) z niedostosowania społecznego

c) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym

d) ze szczególnych uzdolnień

e) ze specyficznych trudności w uczeniu się

f) z zaburzeń komunikacji językowej

g) z choroby przewlekłej

h) z  sytuacji kryzysowych lub traumatycznych

i)  niepowodzeń edukacyjnych

j) zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi

k) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

2) Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom polega na:

a)wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych

b) rozwijaniu umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli

3) Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest dziecku w formie:

a)zajęć rozwijających uzdolnienia

b) zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapetycznych oraz innych zajęć o   charakterze terapeutycznym

4) Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest rodzicom i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

5) Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej   w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne

6) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana

we współpracy z: rodzicami uczniów, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym  poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

7) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce jest udzielana z inicjatywy rodziców dziecka, dyrektora przedszkola, nauczyciela lub specjalisty, prowadzących zajęcia z dzieckiem, pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania, poradni, asystenta edukacji romskiej, pomocy nauczyciela, pracownika socjalnego, asystenta rodziny, kuratora sądowego.

 

4. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia oraz stwierdzającego brak przeciwwskazań do przebywania w oddziale przedszkolnym. Budynek musi spełniać wymogi techniczne.

 

5. Placówka przedszkolna umożliwia dzieciom podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej. Jest miejscem, w którym wychowanek kierowany jest na człowieka rozumiejącego innych, szanującego odrębność rasową, narodowościową i religijną.

 

6. W ramach wspomagania środowiska rodzinnego przedszkole umożliwia rodzicom:

1) wypracowanie jednolitego sposobu oddziaływania na dzieci przez przedszkole i dom rodzinny w procesie wychowania, nauczania i opieki

2) współdziałanie rodziców i nauczycieli powinno sprzyjać: podnoszeniu kultury pedagogicznej, prawidłowemu realizowaniu funkcji wychowawczej przez rodzinę, która dzięki naturalnej więzi uczuciowej, najwcześniej kształtuje postawy dziecka, jego system wartości i przekonań, ambicje i dążenia oraz daje pierwszą wiedzę o życiu i świecie.

 

7. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu   oraz w czasie zajęć poza przedszkolem:

1) Nauczyciel w czasie pełnienia swych obowiązków odpowiedzialny jest za:

a) zdrowie i bezpieczeństwo dzieci

b) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy tzn.: w czasie godzin pracy nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci bez opieki (w razie wyjątkowej konieczności opuszczenia stanowiska pracy, zobowiązany jest najpierw zapewnić nadzór innej osoby do tego upoważnionej); przed przystąpieniem do     zajęć nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia terenu, a ewentualne zagrożenia usunąć w miarę możliwości, bądź zgłosić   je dyrektorowi placówki; w czasie zajęć gimnastycznych i zabaw ruchowych nauczyciel zobowiązany jest do używania tylko sprzętu i pomocy, których stan techniczny nie zagraża bezpieczeństwu dzieci oraz dostosowany jest do wieku i możliwości każdego dziecka; w czasie zajęć i zabaw na terenie ogrodzonym, należącym do przedszkola każdy nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo swojej grupy dzieci (do dzieci najmłodszych przydzielana jest dodatkowa osoba pełniąca obowiązki pomocy nauczyciela)

2) W czasie spacerów i wycieczek poza terenem przedszkola obowiązują następujące zasady:

a) dzieci 5 i 6 – letnie, jeżeli spacer odbywa się po uliczkach osiedlowych bez konieczności przekraczania jezdni dostępnych dla samochodów, wymagają opieki jednego nauczyciela na całą grupę

b)dzieci 3 i 4 – letnie w czasie takich spacerów wymagają opieki jednej osoby dorosłej na 15 dzieci

c) jeżeli w czasie wycieczki pieszej dzieci muszą przekraczać jezdnię, po której poruszają się pojazdy, należy zapewnić opiekę jednej osoby dorosłej na grupę 15 dzieci w wieku 5 i 6 lat, oraz jednej osoby dorosłej na grupę 10 dzieci w wieku 3 i 4 lat. d) w czasie przemieszczania się publicznymi środkami lokomocji obowiązujeopieka, co najmniej jednej osoby dorosłej na 10 dzieci, bez względu na wiek przedszkolaków

e) przy wyjściu (wyjeździe) z dziećmi poza miejscowość, która jest siedzibą przedszkola, powinien być zapewniony jeden opiekun dla 15 dzieci.

3) Udział dzieci w wycieczkach autokarowych organizowanych poza granicami miejscowości wymaga pisemnej zgody rodziców. Wycieczka powinna być należycie przygotowana pod względem programowym i organizacyjnym.

4) Przed każdą wycieczką nauczyciel – opiekun wycieczki (kierownik)   ma obowiązek wypełnić Kartę wycieczki i przedłożyć ją do akceptacji dyrektora przedszkola.

 

8. Rodzice zobowiązani są do ubezpieczenia dzieci w wybranej przez ogół rodziców firmie ubezpieczeniowej.

 

9. W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec dzieci żadne zabiegi lekarskie   z wyjątkiem przypadków ratowania życia dziecka. W przypadku braku zgody rodziców dotyczącej ratowania życia  ich dzieci (z przyczyn np. religijnych) do obowiązku rodzica (opiekuna) należy dołączenie odpowiedniego oświadczenia do dokumentacji dziecka.

 

10. Rodzice mają obowiązek przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe. W przypadku wystąpienia objawów choroby podczas pobytu w przedszkolu nauczyciel niezwłocznie powiadamia rodziców o konieczności odbioru dziecka z przedszkola.

 

11. W przypadku choroby zakaźnej, rodzice (opiekunowie) dziecka zobowiązani są do jak najszybszego powiadomienia dyrektora o tym fakcie. Dyrektor placówki informuje ogół rodziców o zagrożeniu epidemiologicznym. Po zakończeniu choroby rodzice (opiekunowie) dziecka winni przedłożyć zaświadczenie lekarskie o możliwości przebywania dziecka w placówce przedszkolnej.

 

12. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:

1) Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka przyprowadzają i odbierają dziecko z przedszkola

2) Rodzice mogą upoważnić osobę pełnoletnią do przyprowadzenia bądź odbierania dzieci z przedszkola tylko i wyłącznie wtedy, gdy posiada stałe lub czasowe upoważnienie rodzica dziecka złożone w przedszkolu.

3) W upoważnieniu rodzice podają dane personalne tej osoby i numer dowodu

osobistego

4) Pracownik ma obowiązek sprawdzić zgodność danych na upoważnieniu z dokumentem tożsamości osoby odbierającej dziecko.

 

13. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku , gdy stan osoby odbierającej dziecko z przedszkola będzie wskazywać (np. upojenie alkoholowe), że nie jest ona wstanie zapewnić bezpieczeństwa dziecku.

1) O przypadku każdej odmowy musi być powiadomiony dyrektor placówki lub jego  zastępcę

2) W takim przypadku należy nawiązać kontakt z rodzicem lub prawnym opiekunem.


14.Jeżeli dziecko zostaje po godzinach pracy zatwierdzonych w organizacji ( po 17.00) opiekę nad nim sprawuje nauczyciel .

1) Nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodziców dziecka

(prawnych opiekunów)


15. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądu.

§ 3


1. Organami przedszkola są:

1) dyrektor przedszkola

2) rada pedagogiczna

3) rada rodziców lub rada przedszkola

 

2. Podstawowe zadania dyrektora:

1) Dyrektor przedszkola w szczególności:

a) kieruje działalnością dydaktyczno – wychowawczą przedszkola oraz reprezentuje ją na zewnątrz

b) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne

c) przygotowuje i przewodniczy zebraniom rady pedagogicznej

d) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjęte w ramach ich kompetencji

e) umożliwia współdziałanie i współpracę organów przedszkola

f) opracowuje projekt planu finansowego przedszkola.

g) dysponuje środkami finansowymi przedszkola zaopiniowanymi przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie

h) organizuje administracyjną i gospodarczą obsługę przedszkola

i) właściwie gospodaruje mieniem przedszkola

j) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizowaniu praktyk pedagogicznych

2) Dyrektor zobowiązany jest do zapewnienia dzieciom, pracownikom właściwych warunków pracy i pobytu dzieci w przedszkolu zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, BHP i P poż, a w szczególności:

a) zapewnienia wychowankom i pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki

b) organizowania dla pracowników różnych form szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

c) zapoznawania na bieżąco z nowymi przepisami, instrukcjami i wytycznymi w tym zakresie oraz do sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem tych przepisów

d) dbałości, by pomieszczenia przedszkolne odpowiadały ogólnym warunkom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadały urządzenia przeciwpożarowe

e) dbałości o teren należący do przedszkola, którego wyposażenie powinno odpowiadać ogólnym warunkom bezpieczeństwa

f) dbałości, by sale zabaw, kuchnia, i inne pomieszczenia były utrzymane w czystości, a ich wyposażenie we właściwym stanie technicznym zapewniającym bezpieczne używanie

3) Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

a) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola

b) dokonuje oceny wszystkich pracowników samorządowych zajmujących w przedszkolu stanowiska urzędnicze wg kryteriów określonych regulaminem

c) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola

d) występowania z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola

4) Dyrektor przedszkola wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych miedzy innymi:

a) organizuje pracę kancelarii, odpowiada za dokumentację placówki

b) sporządza arkusz organizacyjny przedszkola.

5) Dyrektor placówki opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan

6) Dyrektor sprawując nadzór pedagogiczny wykonuje w szczególności następujące zadania:

a) przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy placówki

b) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola

c) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności poprzez organizowanie szkoleń i narad, motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego

d) obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej placówki

7) Dyrektor inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznej, metodycznej i organizacyjnej.

8) Dyrektor gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych pismach.

9) Dyrektor zapewniania prawidłowy przebieg stażu nauczycielom ubiegającym się  o stopnie awansu zawodowego

10) Przed zakończeniem każdego roku szkolnego dyrektor placówki przedstawia radzie pedagogicznej informację o realizacji planu nadzoru

11) Powiadamia dyrektora szkoły, w obwodzie którym dziecko mieszka   o spełnianiu przez dziecko rocznego obowiązku przedszkolnego w tym przedszkolu

12) Na wniosek rodzica dyrektor wyraża zgodę na realizację obowiązku przedszkolnego poza przedszkolem

13) Realizuje zalecenia, wskazówki i uwagi ustalone przez organ prowadzący oraz sprawujący nadzór pedagogiczny

14) Stwarza w przedszkolu atmosferę akceptacji, współpracy i wzajemnej życzliwości

15) Dyrektor przedszkola w wykonaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców lub Radą Przedszkola, rodzicami,   środowiskiem lokalnym, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi.

16) Rozpatruje wnioski, skargi i zażalenia zgodnie z wewnętrznym regulaminem.

17) Organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną

a) planuje i koordynuje udzielanie dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym ustala formy udzielania tej pomocy, okres jej udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane

b) informuje na piśmie rodziców dziecka o ustalonych formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiarze godzin

c) współpracuje z rodzicami dziecka, z innymi nauczycielami i specjalistami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem

 

3. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem placówki w zakresie realizacji jej zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

1) W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce

2) W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą   lub na wniosek Rady Pedagogicznej

3) Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor placówki.

4) Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

a) zatwierdzanie planów  pracy placówki

b) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych na placówce

c) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki

d) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczęszczających do przedszkola

5) Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a) organizuje pracę placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć

b) projekt planu finansowego placówki

c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień

d) propozycje dyrektora placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć wychowawczo – dydaktycznych i opiekuńczych

e) przedstawiony przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego opracowany samodzielnie, we współpracy z innymi nauczycielami lub opracowany przez innego autora przed dopuszczeniem do użytku w przedszkolu przez dyrektora

6) Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu placówki albo jego zmian i przedstawi do uchwalenia Radzie Pedagogicznej

7) Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w placówce

8) Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków

9) Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny

10) Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności

11) Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane

11) Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, (opiekunów prawnych), a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

 

4. Rada Rodziców jest organizacją wewnętrzną przedszkola i stanowi reprezentację wszystkich rodziców (opiekunów), których dzieci uczęszczają do danej placówki

1) Postanowienia Rady Rodziców są obligatoryjne dla wszystkich rodziców

2) Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

a) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady

b) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz wybór   przedstawicieli rad oddziałowych do rady rodziców przedszkola

3) w skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach podczas pierwszego zebrania rodziców danego oddziału w każdym roku szkolnym. Rada Rodziców musi liczyć co najmniej 7 przedstawicieli.

4) w wyborach do Rady Rodziców jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic

5) Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego placówkę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki

a)może występować z wnioskiem do dyrektora o dokonania oceny pracy nauczyciela

b) na wniosek dyrektora opiniuje pracę nauczyciela za okres stażu w celu ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu zawodowego

6) Rada Rodziców opiniuje:

a) program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania placówki

b) projekt planu finansowego składany przez dyrektora

7) W celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może

gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł

8) Zasady wydatkowania funduszy Rady określa regulamin jej działalności.

 

5. W przedszkolu może być powołana Rada Przedszkola

1) Powstanie Rady Przedszkola organizuje dyrektor z własnej inicjatywy albo   na wniosek Rady Rodziców

2) W skład Rady Przedszkola wchodzą w równej liczbie:

a) nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli

b) rodzice wybrani przez ogół rodziców,

c) Rada Przedszkola liczy co najmniej 6 osób.

3) Członkowie Rady Przedszkola z ramienia Rady Pedagogicznej wybierani są spośród wszystkich nauczycieli przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Pedagogicznej

4) Członkowie Rady Przedszkola z ramienia rodziców (opiekunów prawnych) wybierani są na zebraniu ogólnym w obecności, co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania

5) Głosowanie odbywa się w trybie tajnym

6) Kadencja Rady przedszkola trwa 3 lata, dopuszcza się możliwość dokonywania corocznej zmiany jednej trzeciej składu Rady

7) Rada Przedszkola uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych przedszkola, a także:

a) uchwala statut przedszkola,

b) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych przedszkola i opiniuje projekt planu finansowego placówki,

c) opiniuje plan pracy przedszkola, projekt innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla przedszkola

8) Rada Przedszkola może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad przedszkolem z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności przedszkola, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu.

9) W celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Przedszkola może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady przedszkola określa regulamin.

10) W posiedzeniach Rady Przedszkola może brać udział:

a) z głosem doradczym, dyrektor przedszkola

b) zapraszane przez przewodniczącego Rady Przedszkola, za zgodą lub na wniosek Rady, inne osoby z głosem doradczym

11) Rada Przedszkola ustala uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego

12) Zebrania rady są protokołowane

13) Do czasu powołania Rady Przedszkola jej zadania wykonuje Rada Pedagogiczna zasięgając opinii rodziców w sprawach:

a) rocznego planu finansowego środków specjalnych

b) projektu planu finansowego

c) planu pracy przedszkola

d) projektu innowacji i eksperymentów pedagogicznych

e) innych sprawach istotnych dla przedszkola

 

6. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

 

7. Przepływ informacji pomiędzy organami przedszkola o proponowanych i planowanych działaniach, odbywa się poprzez: zebrania, kontakty indywidualne, ogłoszenia na tablicy, zarządzenia dyrektora.

 

8. Wszystkie organy przedszkola mają prawo wyrażać i przekazywać swoje opinie i uwagi na temat pracy przedszkola z zachowaniem drogi służbowej:

1) dyrektor przedszkola – organ prowadzący,

2) dyrektor przedszkola – organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

9. W przypadku sporu dyrektora z radą rodziców, mediatorem w sprawach dydaktyczno – metodycznych jest organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w sprawach finansowo – gospodarczych organ prowadzący.

 

§ 4

 

1. Statut przedszkola określa organizację przedszkola w danym roku szkolnym z uwzględnieniem § 5 – 7.

 

2. Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada:

1) 11 sal zajęć dydaktycznych

2) 2 sale do zajęć ruchowych

3) salę projekcyjną

4) jadalnię

5) zespół pomieszczeń bloku żywieniowego

6) pomieszczenia gospodarcze

7) ogród przedszkolny z wyposażeniem

 

§ 5

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

 

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

1) Dopuszcza się w szczególnie uzasadnionych przypadkach (za zgodą organu prowadzącego) przyjęcie 26 dziecka do grupy przedszkolnej

2) W przypadku nieobecności nauczycieli, a małej ilości dzieci w innych oddziałach, oddział może być włączony do innych na czas nieobecności nauczycielki do liczby 25 dzieci.

 

3. Liczba dzieci w oddziale przedszkola integracyjnego oraz w oddziale integracyjnym w przedszkolu ogólnodostępnym powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych.

 

4. Zasady tworzenia oddziałów w przedszkolach organizujących zajęcia   dla mniejszości narodowych lub grup etnicznych określają odrębne przepisy.

 

§ 6

 

1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego zgodnego z podstawą programową opracowanego samodzielnie przez innych autorów.

1) Wybrany program wychowania przedszkolnego, a także program wspierający opracowany przez nauczycieli, nauczyciel przedstawia dyrektorowi, który po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza go do użytku.

2) Dyrektor  po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w przedszkolu zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub program wspierający opracowany przez nauczycieli.

3) Dopuszczone do użytku programy wychowania przedszkolnego stanowią odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego.

4) Każdego roku Dyrektor podaje do publicznej wiadomości zestaw programów wychowania przedszkolnego wybranych przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzonych przez Dyrektora placówki

5) Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 

2. Przedszkole prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej:

1) plany miesięczne

2) dziennik zajęć przedszkola, w którym dokumentuje się przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z wychowankami w danym roku szkolnym. Do dziennika zajęć przedszkola wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona dzieci, daty i miejsca ich urodzenia, nazwiska i imiona rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania, odnotowuje się obecność dzieci oraz tematy zajęć. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem.

3) karty obserwacji psycho - pedagogicznej dziecka i arkusze diagnozy dzieci 5 i 6-letnich

4) dokumentacja związana z realizacją indywidualnych programów wspierania i korygowania rozwoju dziecka (5-6 – latki)

5) dokumentacja związana z pracą o charakterze wyrównawczym i z dzieckiem zdolnym

6) dokumentacja potwierdzająca współpracę z rodzicami

7) scenariusze imprez prowadzonych i organizowanych w ramach zadań Programu Rozwoju Przedszkola

8) analiza pracy wyrównawczo – dydaktycznej za I i II półrocze

9) dokumentacja i sprawozdania nauczycieli robiących awans zawodowy

10) dokumentacja opiekunów stażu

11) ewaluacja programów własnych rady pedagogicznej

 

3. W stosunku do dzieci zakwalifikowanych do indywidualnego nauczania i wychowania, przedszkole prowadzi dziennik indywidualnego nauczania i wychowania.

 

4. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

 

5. Zajęcia dodatkowe w przedszkolu organizowane mogą być w ramach dotacji otrzymywanej z budżetu państwa.

1) zajęcia te są bezpłatne

2) w zajęciach uczestniczą wszystkie dzieci, których rodzice wyrazili pisemną zgodę

3) zajęcia organizowane są poza czasem realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki

4) w ramach dotacji organizować można zajęcia nieuwzględnione w podstawie programowej

5) o wyborze tych zajęć decydują rodzice w głosowaniu

a) dodaje się ust. 5a

 

6. W przedszkolu organizowane mogą być zajęcia dodatkowe, finansowane przez rodziców.

1) zajęcia te odbywać się mogą po zakończeniu działalności przedszkola, chyba że warunki pozwalają wcześniej

2) Rada Rodziców musi wystąpić do Dyrektora przedszkola z wnioskiem o umożliwienie zorganizowania zajęć dodatkowych.

3) Dyrektor placówki podpisuje z firmą zewnętrzną umowę najmu sali

4) firmy zewnętrzne podpisują umowy indywidualne z rodzicami na prowadzenie zajęć.


7. Czas trwania zajęć dodatkowych w szczególności powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

1) z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut

2) z dziećmi w wieku 5 – 6 lat – około 30 minut

 

8. Organizację zajęć dodatkowych ustala się na początku roku szkolnego


9. Sposób dokumentowania zajęć dodatkowych prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

 

10. Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci, przedszkole na wniosek rodziców organizuje naukę religii w ramach zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

1) Uczestniczenie bądź nie uczestniczenie w nauce religii nie może być powodem jakiejkolwiek dyskryminacji

a) przedszkole może organizować lekcje religii dla grupy nie mniejszej niż siedem osób

b) nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy zatwierdzone przez właściwe władze Kościoła

c) do realizacji nauki religii przedszkole zatrudnia nauczyciela – katechetę (zgodnie z Kartą Nauczyciela) wyłącznie na podstawie imiennego, pisemnego skierowania wydanego przez odpowiednie władze Kościoła

d) nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch zajęć. Wymiar zajęć religii może być zmniejszony jedynie za zgodą odpowiednich władz Kościoła

 

§ 7

 

1. Przedszkole może być jedno-lub wielooddziałowe.

 

§ 8

 

1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora i złożony do organu prowadzącego w określonym terminie. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący.

2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

1)czas pracy poszczególnych oddziałów

2) liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze

3) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych   przez organ prowadzący przedszkole

 

3. Wszelkie zmiany w organizacji pracy przedszkola dokonywane są aneksem zatwierdzonym przez organ prowadzący.

 

§ 9

 

1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).

 

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 

3. Z ramowym rozkładem dnia oraz szczegółowymi rozkładami dla poszczególnych grup, rodzice zapoznawani są na pierwszym zebraniu, które odbywa się we wrześniu. Ramowy rozkład dnia zamieszczony jest również na tablicy ogłoszeń.

 

4. Rozkład dnia dla poszczególnych oddziałów może być zmieniany w ciągu roku w zależności od pory roku lub innych czynników, które wymagają wprowadzenia zmian w trybie życia przedszkolnego dzieci.

 

5. Zmiany w rozkładzie dnia mogą nastąpić na wniosek rodziców, jeżeli zostanie on poparty głosami 2/3 rodziców danej grupy i nie koliduje z przepisami na temat zdrowia i higieny pracy oraz organizacją pracy przedszkola.

 

§ 10

 

1. Rok szkolny w placówce przedszkolnej trwa od 1 września do 31 sierpnia roku następnego z przerwą wakacyjną w miesiącach letnich. Czas wykorzystania przerwy urlopowej ustala organ prowadzący placówkę na wniosek dyrektora przedszkola.

 

2. Dniami wolnymi od pracy z wychowankami w przedszkolu są dni ustawowo wolne od pracy oraz dni dodatkowo wolne, ustalone przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.

 

3. Przedszkole czynne jest 11 godzin dziennie w godzinach od 6 do 17. Czas pracy przedszkola, w zależności od potrzeb środowiska , na wniosek dyrektora placówki, po uzgodnieniu z radą rodziców, może ulec zmianie (nie dłużej jednak niż do godziny 20). Zmiana taka musi uzyskać akceptację organu prowadzącego.

 

4. Czas realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki dla dzieci trzy- sześcioletnich wynosi 5 godzin dziennie

1) Godziny bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki są ustalane przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego i podane do wiadomości rodziców

 

 

5. Zasady korzystania z zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wykraczających  poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz zasady wnoszenia opłat za nie, ustala rada gminy na podstawie uchwały Rady Miejskiej

1) Zgodnie z ustawą o systemie oświaty wysokość opłaty za zajęcia wykraczające poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć

2) Maksymalna wysokość opłaty, o której mowa w pkt 1, podlega waloryzacji.

 

6. Za opóźnienia przy wnoszeniu opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole wykraczające poza godziny realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przedszkole naliczy odsetki ustawowe. Odsetki naliczane będą od dnia następującego po terminie wyznaczonym w umowie.

 

7. Opłata za żywienie dzieci i pracowników ustalana jest przez dyrektora  przedszkola i specjalistę i wynosi:

1) I posiłek – 50% stawki żywieniowej

2) II posiłki – 80% stawki żywieniowej

3) III posiłki – 100% stawki żywieniowej

 

8. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, rodzicom (opiekunom) przysługuje zwrot kosztów za wyżywienie wg zasad ustalonych w umowie o świadczenie  usług.

 

9. Z opłat za żywienie zwolnieni są pracownicy kuchni i specjalista przedszkola – fakt ten regulują odrębne przepisy.

 

10. Zakres usług świadczonych przez przedszkole określa umowa o świadczeniu usług zawarta pomiędzy dyrektorem placówki a rodzicami (opiekunami) dziecka określona uchwałą Rady Miejskiej.

 

11. Umowa o świadczeniu usług zawarta między rodzicami (opiekunami) a przedszkolem może być rozwiązana jedynie w formie pisemnej w każdym czasie.

 

12. Rodzice lub prawni opiekunowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą zwrócić się z wnioskiem do właściwej filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi – o przyznanie pomocy w opłatach za wyżywienie dziecka oraz do dyrektora przedszkola – o zastosowanie obniżonej odpłatności   za świadczenia przedszkola.

 

13. Rodzice (prawni opiekunowie) korzystający ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej lub otrzymujący pomoc MOPS w opłatach za wyżywienie dziecka mogą złożyć do dyrektora przedszkola wniosek o zastosowanie obniżonej odpłatności za świadczenia przedszkoli - wraz z kserokopią decyzji o przyznaniu świadczeń pomocy społecznej (oryginał decyzji do wglądu) i oświadczeniem   o wysokości miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny.

 

 

14. Obniżenie odpłatności jest stosowane obligatoryjnie po złożeniu przez rodziców (prawnych opiekunów) wniosku, o którym mowa w pkt 12 i spełnieniu kryterium dochodowego.

 

15. Obniżenie odpłatności za świadczenia przedszkoli przyznawane jest na czas określony.

 

16. Szczegółowe zasady ustalania obniżonej odpłatności za świadczenia dla rodziców (prawnych opiekunów) znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej regulują odrębne przepisy.

 

17. Powstałe i nie uregulowane zaległości za okres 1 miesiąca będą podstawą do:

1) rozwiązania przez dyrektora umowy z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka 3-4 – letniego, bez wypowiedzenia

2) ograniczenia pobytu dziecka 5-6- letniego w przedszkolu do godzin realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki

 

18. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu trwającej dłużej niż 30 dni rodzic jest zobowiązany poinformować placówkę o przyczynie nieobecności. Brak informacji będzie traktowany jako rezygnacja z miejsca w przedszkolu.

 

§ 11

 

1. Zakres zadań wicedyrektora:

1) sprawuje stały nadzór pedagogiczny nad pracą wszystkich nauczycielek:

a) udzielanie instruktażu, wskazówek metodycznych

b) wskazywanie literatury pedagogicznej

c) przygotowanie i prowadzenie szkoleniowych posiedzeń rady pedagogicznej

d) realizacja założeń rocznego programu pracy przedszkola

e) prowadzenie pedagogizacji dla rodziców, zebrań, organizowanie systemu informacyjnego dla rodziców

f) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną

g) organizowanie współpracy ze środowiskiem społeczno - kulturalnym

2) opracowywanie bieżących Programów Rozwoju Przedszkola wspólnie   z dyrektorem i powołanym zespołem

3) prowadzenie hospitacji form pracy nauczyciela z dziećmi

4) prowadzenie dokumentacji pracy i osiągnięć nauczycieli

5) kontrola i stały nadzór nad prowadzoną przez nauczycieli dokumentacją pedagogiczną

6) sprawdzanie zgodności sporządzonych odpisów za każdy miesiąc obecności dziecka w przedszkolu; prowadzenie instruktażu dla nauczycieli

7) prowadzenie dokumentacji dzieci przyjętych do przedszkola, dzieci wypisanych z przedszkola

8) kontrola i nadzór nad prawidłowym prowadzeniem księgozbioru i biblioteki przedszkolnej

9) kontrola czystości i estetyki całego budynku przedszkola we współpracy z dyrektorem

10) prowadzenie ubezpieczeń dla dzieci przedszkolnych

11) realizacja i dokumentowanie zastępstw doraźnych nauczycieli

12) wykonywanie innych prac i obowiązków polecanych przez dyrektora, a wynikających z organizacji pracy przedszkola

2. Zakres zadań nauczyciela:

1) prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z programem nauczania

2) prowadzenie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania dzieci

3) stosowanie w pracy z dziećmi prawidłowych metod i form pracy

4) rozpoznaje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci, w tym zainteresowania oraz uzdolnienia i planuje sposób ich zaspokojenia

5) przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę   w klasie I szkoły podstawowej

6) przygotowanie informacji o gotowości dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

7) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem, w czasie wycieczek, spacerów i innych zajęć

8) stematyczne prowadzenie dokumentacji nauczyciela obowiązującej na dany rok szkolny

9) informowanie rodziców o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno - pedagogiczną

10) informowanie dyrektora o konieczności objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną i udzielanie dzieciom tej pomocy we współpracy ze specjalistami

11) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych firmach doskonalenia zawodowego

12) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy dydaktycznych   oraz troska o estetykę pomieszczeń

13) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

14) codzienne wychodzenie z dziećmi na spacery lub organizacja zabaw w ogrodzie przedszkolnym

15) aktywny udział w pracach rady pedagogicznej

16) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym

17) dbałość o powierzone pomoce dydaktyczne i sprzęt

18) wykonywanie innych poleceń wydanych przez dyrektora przedszkola, a wynikających z pracy

 

3. Zakres zadań logopedy:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dzieci

2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we  współpracy z rodzicami dzieci

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

4. Zakres zadań pedagoga i psychologa

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron dzieci

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w  środowisku przedszkolnym i pozaprzedszkolnym dzieci

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i  rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci

8) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

5. Zakres zadań terapeuty pedagogicznego:

1)prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się

2) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym dzieci, we współpracy z rodzicami dzieci

4) wpieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej

 

6. Zakres zadań katechetki:

1) organizowanie zajęć religii zgodnie z metodyką oraz programem zatwierdzonym przez właściwe władze Kościoła Katolickiego

2) sumienne przygotowanie się i przeprowadzanie zajęć z dziećmi

3) współpraca z domem rodzinnym wychowanków oraz środowiskiem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych

4) wpisywanie zajęć do „Dziennika zajęć przedszkola”

5) wytwarzanie w placówce dobrej atmosfery pracy

6) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.

7) podejmowanie i prowadzenie innych zajęć organizacyjno - wychowawczych zleconych przez dyrektora przedszkola

8) przestrzeganie Regulaminem pracy przedszkola

 

7. Zadania opiekuna stażu:

1) nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż dyrektor przedszkola spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna, którym może również nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze

2) zadaniem opiekuna stażu jest:

a) pomoc w przygotowaniu planu rozwoju zawodowego

b) prowadzenie zajęć dla nauczyciela stażysty

c) hospitacja zajęć prowadzonych przez stażystę, omawianie

d) pomoc w realizacji planu rozwoju zawodowego

e) opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu

f) udział w pracach komisji kwalifikacyjnej

 

8. Zakres zadań głównej księgowej:

1) prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami

2) prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami

3) opracowywanie sprawozdań finansowych

4) sporządzanie bilansu przedszkola w oznaczonym terminie

5) znajomość przepisów niezbędnych do działalności na stanowisku, ich przestrzeganie i stałe aktualizowanie wiedzy

6) sporządzanie list wypłat wynagrodzeń wszystkich pracowników przedszkola

7) sporządzanie sprawozdań o wynagrodzeniach dla GUS i jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta

8) przygotowywanie wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz sporządzanie miesięcznych deklaracji dla ZUS

9) pobieranie zaliczek na podatek dochodowy i dokonywanie całorocznych rozliczeń oraz sporządzanie deklaracji PIT dla pracowników przedszkola.

 

9. Zakres zadań kasjera:

1) przechowywanie w kasie gotówki i rachunków

2) należyte i bieżące obliczanie odpłatności za przedszkole i prowadzenie kartotek

3) sporządzanie raportów kasowych

4) odprowadzanie wpłat do banku

5) pobieranie i właściwe przechowywanie kwot z tytułu zaliczki

6) kontrola poprawności prowadzenia rejestru druków ścisłego zarachowania

7) prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi

 

10. Zakres zadań  specjalisty:

1) zaopatrzenie przedszkola w żywność i pomoc w zaopatrzeniu w sprzęt

2) sporządzanie jadłospisów i nadzorowanie przyrządzania posiłków

3) prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z przepisami oraz odpowiedzialność materialna za powierzone mienie

4) sporządzanie codziennych raportów żywieniowych według jadłospisu oraz kontrola realizacji norm żywieniowych

5) odpowiedzialność za zgodność formalno – rachunkową rozliczanych faktur,

6) odpowiedzialność za prowadzenie dziennika żywieniowego oraz kartotek ilościowo – wartościowych

7) sporządzanie sprawozdań miesięcznych dotyczących żywienia dzieci

 

11. Zakres zadań pomocy nauczyciela, woźnej, sprzątaczki:

1) dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci

2) wypełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków, polecone przez nauczycielkę danego oddziału oraz inne wynikające z rozkładu czynności w ciągu całego dnia

3) utrzymywanie w czystości pomieszczeń powierzonych jej opiece i dbałość o powierzony sprzęt

4) uczestniczenie w wycieczkach i spacerach z dziećmi danego oddziału

5) wykonywanie innych poleceń dyrektora

 

12. Zakres zadań pracowników gospodarczych:

1) codzienna kontrola zabezpieczenia przed pożarem i kradzieżą

2) dbałość o bezpieczeństwo sprzętu znajdującego się w ogrodzie przedszkolnym

3) sprzątanie terenu wokół przedszkola

4) zapobieganie uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia placówki

5) dokonywanie drobnych napraw sprzętów, zabawek i urządzeń

6) dokonywanie zakupów artykułów spożywczych oraz innych artykułów, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedszkola

7) wykonywanie innych poleceń dyrektora lub specjalisty (intendenta)

 

13. Do szczególnych zadań pracowników przedszkola należy zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole.

 

14. Pracownicy obsługi spełniają czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do wychowanków polecone przez nauczyciela danego oddziału lub wynikające z rozkładu czynności w ciągu dnia z zachowaniem zasad bezpieczeństwa dzieci podczas zabaw i zajęć, a zwłaszcza podczas podawania posiłków:

1) podczas podawania posiłków przy stolikach nie mogą znajdować się dzieci

2) napoje i zupy muszą być podawane w odpowiedniej temperaturze

 

15. Pracownicy przedszkola przestrzegają zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych.

 

16. Szczegółowe zadania i obowiązki wszystkich pracowników przedszkola znajdują się w teczkach akt osobowych.

 

§12

 

1. W przedszkolu może być stworzone stanowisko wicedyrektora (odpowiednio do warunków organizacyjnych i potrzeb przedszkola, a także posiadanych środków finansowych), jeżeli zostanie spełniony co najmniej jeden z następujących warunków:

1)przedszkole liczy co najmniej 6 oddziałów

2) co najmniej oddziały pracują dłużej niż 10 godzin dziennie

 

2. Dyrektor przedszkola za zgodą organu prowadzącego, może przyjąć inne zasady  tworzenia stanowisko wicedyrektora, a także za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć inne stanowiska kierownicze.

 

3. Powierzenie stanowiska wicedyrektora i odwołania z niego dokonuje dyrektor przedszkola, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady rodziców i rady pedagogicznej.

 

§ 13

 

1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału.

 

2. W grupie dzieci najmłodszych dyrektor zatrudnia pomoc nauczyciela.

 

3. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel (nauczyciele) opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

 

4. W razie konieczności zmiany nauczyciela, pożądane jest, by nowy nauczyciel kontynuował pracę zgodnie z wybranym przez poprzednika programem.

 

§ 14

 

1. W przedszkolu można utworzyć za zgodą organu prowadzącego, oddział integracyjny dla dzieci niepełnosprawnych.

 

2. W chwili utworzenia oddziału integracyjnego, zatrudnia się dodatkowo nauczyciela ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne.

 

§ 15

 

1. Nauczyciele współdziałają z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego w danym oddziale i uzyskania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.

 

2. W ramach współpracy z nauczycielami rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:

1)zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola oraz planów pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej w danym oddziale

2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka

3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczyciela, psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy

4) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji  pracy przedszkola

5) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo, tj. radę rodziców.

 

3. Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą w sprawach opieki i kształcenia dzieci:

1) nauczyciele utrzymują stały kontakt z rodzicami, udzielają rzetelnych informacji na temat dziecka jego zachowania i rozwoju,

2) przedszkole organizuje zajęcia otwarte prowadzone przez nauczycielki danej grupy (przynajmniej dwa razy w roku szkolnym)

3) zebrania z rodzicami organizowane są w miarę potrzeb, przynajmniej trzy razy do roku zebrań grupowych

 

4. Formy współpracy z rodzicami:

1) zebrania grupowe,

2) kontakty indywidualne w ciągu dnia – przekazywanie bieżących informacji dotyczących dzieci,

3) stałe konsultacje planowane ( raz w miesiącu ), w czasie których nauczycielka nie pracuje aktualnie z dziećmi i ma czas na spokojną rozmowę z rodzicami na temat dziecka, nurtujących ich problemów.

4) informacje w kąciku dla rodziców,

5) uroczystości przedszkolne i grupowe,

6) zajęcia otwarte, w czasie których rodzice mogą zaobserwować swoje dziecko na tle grupy, poznać formy i metody pracy z dziećmi,

7) zajęcia adaptacyjne dla nowych dzieci i rodziców – możliwość wizyt, obserwacji, rozmów z nauczycielami i zabaw z dziećmi

 

5. Nauczyciele planują i prowadzą pracę wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą oraz ponoszą odpowiedzialność za jej jakość i wyniki, o także za bezpieczeństwo powierzonych ich opiece dzieci.

 

6. Nauczyciele planują pracę z dziećmi, opracowując miesięczne plany pracy wychowawczo – dydaktycznej.

1) Plany miesięczne są zgodne wybranym programem wychowania przedszkolnego, z obowiązującymi programami.

2) Plany miesięczne zawierają cele ogólne i operacyjne, sytuacje edukacyjne, pracę indywidualną  o charakterze wyrównawczym i z dzieckiem zdolnym, ewaluacje miesięczną pracy.

 

7. Zaplanowane oferty edukacyjne nauczyciele realizują zgodnie   z zagospodarowaniem czasu określonym w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, podczas zajęć z całą grupa, z małymi zespołami powstającymi   z inicjatywy dzieci lub indywidualnie z dzieckiem. W planowaniu miesięcznym współpracują obie nauczycielki prowadzące grupę.

 

8. Nauczycielki stosują formy pracy otwartej, umożliwiające dzieciom wybór miejsca i rodzaju aktywności z zachowaniem właściwych proporcji czasowych między formami proponowanymi przez nauczyciela a swobodną działalnością dzieci.

 

9. Nauczyciele tworzą warunki wspomagające rozwój dzieci i ich zdolności, zainteresowania oraz wspierają je swoja postawą i działaniami pedagogicznymi.

 

10. Dążą do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji twórczej dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy.


11. Otaczają indywidualną opieką każdego wychowanka i dostosowują metody i formy pracy do jego możliwości zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka.

 

12. Nauczyciele prowadzą udokumentowaną obserwację pedagogiczną, mającą   na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci:

1) stosują różne techniki i narzędzia badawcze, np.: obserwację dzieci we wszystkich sferach ich rozwoju, analizę wytworów dzieci, wywiady z rodzicami, ankiety, kwestionariusze

2) narzędziem badawczym jest arkusz obserwacji psycho – pedagogicznej dzieci 3-4 - letnich i arkusz diagnozy dzieci 5-6 – letnich opracowane przez radę pedagogiczną, który może być w miarę potrzeb modyfikowany

3) obserwacja ma charakter ciągły i dokumentowana jest przez wpisy do indywidualnych arkuszy, które określają rozwój dziecka w aspekcie intelektualnym, moralnym, emocjonalnym, społecznym i fizycznym,

4) wyniki obserwacji i diagnozy  dzieci, nauczyciele przekazują rodzicom   w czasie indywidualnych kontaktów.

5) wyniki obserwacji i diagnozy nauczyciele wykorzystują przy opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka (5-6- latki) oraz opracowaniu planu pracy o charakterze wyrównawczym i z dzieckiem zdolnym

 

13. W roku poprzedzającym rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej, rodzice otrzymują informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informację wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

 

14. Przedszkole umożliwia na swoim terenie prowadzenie spotkań z psychologiem zależnie od potrzeb rodziców.

 

§ 16

 

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

 

2. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.

 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

 

4. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat. Rodzice dziecka podlegającego temu obowiązkowi są zobowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, a także zapewnić regularne uczęszczanie.

 

5. Niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, podlega egzekucji w  trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.


6. Przez niespełnienie obowiązku, o którym mowa w § 16 ust. 4, należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu.

 

7. Dzieci przyjmowane są do placówki na podstawie spełnienia kryteriów przyjęcia dziecka do przedszkola, zawartych w „Karcie zapisu”, ustalonych przez organ prowadzący na każdy rok szkolny.

 

8. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest wypełnienie karty zgłoszenia drogą elektroniczną na stronie podanej przez Urząd Miasta Łodzi, wydrukowanie jej i dostarczenie do przedszkola wybranego jako priorytet. Dyrektor placówki lub osoba upoważniona dokonuje elektronicznej rejestracji karty, od tego momentu dziecko bierze udział w elektronicznym naborze do przedszkola. Jeżeli rodzic nie  ma możliwości wypełnić karty drogą elektroniczną musi zgłosić się do przedszkola po kartę i wypełnić ją. Następnie  dyrektor lub osoba upoważniona w obecności rodzica wprowadza dane do systemu i dziecko uczestniczy w rekrutacji.

1) Rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się w miesiącu ustalonym przez organ prowadzący.

2) Rodzice dzieci z adresem zamieszkania spoza gminy z kartą zgłaszają się do Wydziału Edukacji.

 

9. O za kwalifikowaniu dzieci do przedszkola na najbliższy rok do placówki decyduje program elektroniczny, nadający im punkty wg ustalonych kryteriów.

 

10. Do placówki przyjmowane są dzieci od największej liczby punktów do chwili wyczerpania miejsc .

 

11. Lista dzieci przyjętych do placówki jest udostępniania rodzicom w przedszkolu. Rodzice otrzymują również informację za pośrednictwem e-maila.

 

12. Rodzice podpisują umowę z przedszkolem w  terminie ustalonym podczas rekrutacji, brak podpisanej umowy w określonym terminie skutkuje wykreśleniem dziecka z listy.


13. Rodzice maja prawo odwołać się w terminie 14 dni do organu prowadzącego. Decyzja tego organu jest decydująca.

 

14. W przypadku dzieci nie przyjętych – na wniosek zainteresowanych rodziców (opiekunów)  sporządza się listę rezerwową i w miarę posiadanych miejsc stopniowo przyjmowane  są dzieci z tej listy.

 

15. Wychowankowie w placówce przedszkolnej mają prawo do:

1) stałej opieki ze strony wykwalifikowanego pracownika pedagogicznego

2) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo –dydaktycznego i opiekuńczego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej

3) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej

4) ochrony i poszanowania godności osobistej

5) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym

6) swobodnej wypowiedzi - poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji w formie ustnej, pisemnej bądź za pomocą druku, w formie artystycznej lub z wykorzystaniem każdego innego środka przekazu według wyboru dziecka

7) swobodnego wyrażania własnych poglądów we wszystkich sprawach dotyczących dziecka, przyjmując je z należytą wagą stosownie do wieku oraz dojrzałości dziecka akceptacji takim jakim jest

8) ndywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju

9) różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia

10) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje

11) kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi

12) zabawy i wyboru towarzysza zabaw

13) badania i eksperymentowania

14) doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa)

15) wypoczynku, czasu wolnego i uczestnictwa w zabawach w stosownych do wieku

16) zdrowego i smacznego jedzenia

 

16. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:

1) przestrzegać zasad kultury, współżycia w grupie rówieśniczej, szacunku   do nauczycieli i wszystkich pracowników przedszkola

2) dbać o własne i wspólne dobro oraz o ład i porządek we własnym otoczeniu

3) dbać o własne życie i higienę osobistą

4) powinno zgłaszać swoje kłopoty i niepowodzenia

 

17. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniająca dyrektora do skreślenia dziecka z listy dzieci przyjętych do przedszkola tylko w określonych poniżej przypadkach:

1) jeżeli do dnia 15 września dziecko nie zgłosi się do przedszkola, a rodzice nie podadzą przyczyn nieobecności dziecka

2) jeżeli w umowie i karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola rodzice (opiekunowie) zatają wadę, która zagraża bezpieczeństwu lub zdrowiu pozostałych dzieci

3) jeżeli istnieją przeciwwskazania psychologiczno-pedagogiczne lub lekarskie do przebywania dziecka w grupie przedszkolnej

4) rodzice nie przestrzegają postanowień niniejszego statutu

 

§ 17

 

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

 

3. Zmiany w statucie wymagają formy pisemnej.

 

4. Po dokonaniu 5 zmian w statucie następuje ujednolicenie tekstu statutu.

 

5. Statut został uchwalony na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 31.08.2013r.

 

6. Statut wchodzi w życie z dniem 01.09.2013r.

 

UCHWAŁA NR  5/2013/2014

RADY PEDAGOGICZNEJ

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 231 W ŁODZI

Z DNIA 12.09.2013r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Przedszkola Miejskiego nr 231

 

Na podstawie art. 50 ust.2 pkt 1, w związku z art. 52 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się co następuje:


§ 1

 

W statucie Przedszkola Miejskiego Nr 231 wprowadza się następujące zmiany:

 

1) w § 10 w ust. 5 dodaje się pkt 2

 

2) z opłat za zajęcia wykraczające poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki zwolnienie są użytkownicy Łódzkiej Karty Dużej Rodziny oraz dzieci z rodzinnych domów dziecka i dzieci z rodzin zastępczych

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi przedszkola

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.09.2013r.


UCHWAŁA NR  7/2013/2014

RADY PEDAGOGICZNEJ

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 231 W ŁODZI

Z DNIA 20.01.2014r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Przedszkola Miejskiego nr 231

 

Na podstawie art. 50 ust.2 pkt 1, w związku z art. 52 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

W statucie Przedszkola Miejskiego Nr 231 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 16

a) ust. 7 otrzymuje brzmienie

7. Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

1) Do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

2) W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w pkt 1, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

a) wielodzietność rodziny kandydata;

b) niepełnosprawność kandydata;

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

3) Kryteria, o których mowa w pkt 2, mają jednakową wartość.

4) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego  etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

5) Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata. Kryterium dochodu określa organ prowadzący. Spełnianie tego kryterium jest potwierdzane oświadczeniem rodzica kandydata.

6) Organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów, o których mowa w ust. 4 i 5, oraz przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość.

7) Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do przedszkola na terenie tej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z ust. 1–6, dana gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem danej gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne. Przepisy ust. 2–6 stosuje się odpowiednio.


b) dodaje się ust. 7a

7a. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.

1) Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego  w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, określony w przepisach

2) W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu, odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola,  uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

3) Wniosek o przyjęcie do przedszkola może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego albo publicznych szkół, chyba że organ prowadzący dopuści możliwość składania wniosku do więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego albo publicznych szkół.

4) We wniosku, o którym mowa w pkt 4, określa się kolejność wybranych publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego albo publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.


c) dodaje się ust. 7b

7b. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola, przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

1) Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

a)ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

b) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

c)sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

2) Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do przedszkola

3) Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

4) Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.

5) Listy, o których mowa w pkt 2 i 4, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola, Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

6) Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 4, jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.


a) dodaje się ust. 7c

7c. rodzice mają prawo odwołać się od decyzji komisji rekrutacyjnej.

1) W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola

2) Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w pkt 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał

w postępowaniu rekrutacyjnym.

3). Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4) Dyrektor publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w pkt 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola, służy skarga do sądu administracyjnego.


e) dodaje się ust. 7d

7d. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole, nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola i przeprowadza postępowanie uzupełniające.

1) Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

2)Postępowanie uzupełniające przeprowadza się na tych samych zasadach jak w postępowaniu rekrutacyjnym.


a) dodaje się ust. 7e

7e. Zasady rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2014/2015

1) Kryteria do przedszkola określa dyrektor przedszkola , w uzgodnieniu z prezydentem miasta, a kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata, może określić prezydent miasta.

2) Liczbę punktów za kryteria określa dyrektor przedszkola, w uzgodnieniu z prezydentem miasta. Spełnianie przez kandydata tych kryteriów jest potwierdzane odpowiednimi oświadczeniami.

3) Terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego określa dyrektor  przedszkola w uzgodnieniu z prezydentem miasta

4) W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola stosuje się odpowiednio przepisy zawarte w ust. 7 pkt 1, 2, 3, 4, 7


b) uchyla się ust. 8, 9, 10, 10, 11, 13


2) w § 3  ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie

1) W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce posiadający kwalifikacje określone w przepisach oraz  zatrudnione za zgodą kuratora oświaty osoby niebędące nauczycielami do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania, posiadające przygotowanie uznane przez dyrektora za odpowiednie do prowadzenia tych zajęć

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi przedszkola

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia


UCHWAŁA NR  2/2014/2015

 

RADY PEDAGOGICZNEJ

 

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 231 W ŁODZI

 

Z DNIA 28.08.2014r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Przedszkola Miejskiego nr 231

 

Na podstawie art. 50 ust.2 pkt 1, w związku z art. 52 ust.2 ustawy   z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

 

W statucie Przedszkola Miejskiego Nr 231 wprowadza się następujące zmiany:

 

1)   w § 2 w ust. 8 otrzymuje brzmienie

 

8. Ubezpieczenie dzieci w wybranej przez ogół rodziców firmie ubezpieczeniowej jest dobrowolne i może być dokonywane wyłącznie z woli rodziców.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi przedszkola

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.09.2014r.

 

 

Podpis Przewodniczącego Rady Pedagogicznej

 

 

UCHWAŁA NR  10/2014/2015

 

 

 

RADY PEDAGOGICZNEJ

 

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 231 W ŁODZI

 

Z DNIA 16.02.2015r.

 

 

 

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Przedszkola Miejskiego nr 231

 

 

 

Na podstawie art. 50 ust.2 pkt 1, w związku z art. 52 ust.2 ustawy   z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,   poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

W statucie Przedszkola Miejskiego Nr 231 wprowadza się następujące zmiany:

 

1)   w § 16

 

a)   ust. 1 otrzymuje brzmienie

  1. Do przedszkola  uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

b)   ust. 2

 

  1. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 8 lat

c)   dodaje się ust.4a

 

4a. Obowiązek, o którym mowa § 16  ust.4, może być spełniany również przez uczęszczanie  odpowiednio do przedszkola lub szkoły:

 

1)   za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych   lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych   przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej

 

2)   przy przedstawicielstwie dyplomatycznym państwa w Polsce

 

d)   dodaje się ust. 4b

 

4b. Na wniosek rodziców dyrektor przedszkola do którego dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku, o którym mowa § 16  ust.4, poza przedszkolem

 

e)   ust. 7 otrzymuje brzmienie

 

  7. Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę

 

  powszechnej dostępności.

 

f)   ust. 7a otrzymuje brzmienie

 

  7a. Rekrutacja do przedszkola odbywa się w miesiącu ustalonym

 

  przez organ prowadzący w oparciu o elektroniczny system naboru

 

  dzieci.

 

g)   ust. 7b otrzymuje brzmienie

 

7b. Zasady rekrutacji określają odrębne przepisy.

 

h)   uchyla się ust. 7c, 7d, 7e

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi przedszkola

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia